Spoken

Blogg

Här kan du hitta de senaste blogginläggen publicerade av Spoken.

Textning lär dig tala

Textning lär dig tala

Den professionella talaren stannar vid en punkt. Han har inte bråttom med nästa mening, utan ger tid att låta det han säger sjunka in i lyssnarnas medvetande. Talet saknar utfyllnadsord och utsmyckning. Showen är avslappnad och lätt att lyssna på.Problemet med många...

läs mer
Val av forskningsämne

Val av forskningsämne

Valet av forskningsämne är ett av de första forskningsbeslut en forskare måste fatta. Valet och avgränsningen av ett ämne är inte alltid lätt, eftersom ett ämne av intresse för forskaren kanske inte är en garanti för ett bra forskningsämne. Att följa några...

läs mer
Att kombinera material

Att kombinera material

Det finns många studier som använder två eller fler olika material. Till exempel genom datatriangulering eller genom att helt enkelt att kombinera data. Ett av de vanligaste sätten att kombinera data är blandade metoder, som använder både kvalitativ och kvantitativ...

läs mer
Varför och var behövs undertexter?

Varför och var behövs undertexter?

Undertexter för TV-programTill att börja med bygger i vissa fall behovet av undertexter för TV-program på lagen. Lagen om att göra programvara tillgänglig för syn- och hörselskadade säger:Ljud- och undertexttjänsten måste vara ansluten till den public...

läs mer
Vikten av artificiell intelligens i Spokens verksamhet

Vikten av artificiell intelligens i Spokens verksamhet

Många branscher har upplevt betydande förändringar med den senaste tidens snabba utveckling av artificiell intelligens och Spoken är ett av de företag som använder artificiell intelligens i sin verksamhet. I den här artikeln diskuterar vi hur artificiell intelligens...

läs mer
Så här gör du undertexter själv

Så här gör du undertexter själv

Tillägget av undertexter till videor har blivit allt viktigare med EU:s tillgänglighetsdirektiv. Det här inlägget tar upp hur du själv kan göra undertexter till dina videor.Att göra undertexterUndertexter som visas i videor kommer ofta från en separat undertextfil....

läs mer
Tips för en lyckad videointervju

Tips för en lyckad videointervju

Populära videoplattformar för intervjuer är exempelvis Microsoft Teams, Zoom, Google Meet och Skype. Dessa videokonferensplattformar är enkla att använda och de är alla mycket lika.Fördelar med videointervjuerAtt använda ett videosamtal som fjärrintervjumetod är...

läs mer
Textning av podcasts

Textning av podcasts

Podcaster har länge varit mycket populära i världen och på senare år har de vuxit i popularitet även i Sverige. En anledning till populariteten är förmodligen att poddar inte sänds vid en specifik tidpunkt som radioprogram, utan lyssnaren kan ta del av dem när det...

läs mer
Design av intervjuinbjudan

Design av intervjuinbjudan

Intervjuns målgrupp väljs ofta ut av personer som redan är okända för forskaren, vilket betyder att det är viktigt att ge ett bra första intryck av forskningen i kallelsen till intervjun. Men vad ska du tänka på i intervjuinbjudan?MålgruppDitt mål är att väcka...

läs mer
Urval och användning av källor

Urval och användning av källor

Skriftliga källor är en av hörnstenarna i tillförlitlig forskning. Forskaren måste kunna välja de mest lämpliga källorna för sin forskning och använda dem effektivt. Det här inlägget introducerar tre kriterier för en bra källa och tre sätt att dra nytta av...

läs mer
Undertexter på vanlig svenska

Undertexter på vanlig svenska

Klarspråk är en version av det svenska språket som har ändrats i innehåll, ordförråd och struktur för att göra det mer lättläst och begripligt. Dessa enklare undertexter är för personer som har svårt att läsa eller förstå vanligt språk. Undertexter på klarspråk...

läs mer
Urval av intervjupersoner

Urval av intervjupersoner

Att hitta intervjupersoner är ofta slumpmässigt eller överraskande, och lämpliga personer hittas genom många försök och misstag. Deltagandet i intervjun måste vara frivilligt, så det behövs förtroende och transparens mellan intervjupersonen och intervjuaren. Vem har...

läs mer
Innehållsanalys

Innehållsanalys

Innehållsanalys är en metod för dataanalys som används i kvalitativ forskning och används för att analysera texter eller textmaterial. På samma sätt kan till exempel skriftliga och talade intervjuer analyseras med hjälp av innehållsanalys. Det här inlägget förklarar...

läs mer
Datainsamlingsmetoder för kvalitativ forskning

Datainsamlingsmetoder för kvalitativ forskning

Data inom kvalitativ forskning kan samlas in på många olika sätt. Vanligtvis är kvalitativt material tal, text eller observationer. Detta inlägg introducerar kortfattat de mest typiska datainsamlingsmetoderna för kvalitativ forskning.IntervjuIntervjun kan genomföras...

läs mer
Datainsamlingsmetoder för kvantitativ forskning

Datainsamlingsmetoder för kvantitativ forskning

På grund av den kvantitativa forskningens natur är uppgifterna från kvantitativ forskning ofta rikligare i kvantitet men mer homogena i kvalitet än i kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning kan använda några av samma datainsamlingsmetoder som kvalitativ forskning,...

läs mer
Fallstudie

Fallstudie

En fallstudie är en forskningsstrategi som syftar till att ta fram en detaljerad presentation av det ärende som undersöks. En fallstudie är inte en specifik forskningsmetod, utan kan göras med många olika metoder och material. Det här inlägget definierar...

läs mer
Skrivandet och intervjuernas olika ansikten

Skrivandet och intervjuernas olika ansikten

En av de viktigaste aspekterna av skrivandet/intervjuerna, bortsett från forskarens åsikt, är det mycket breda utbudet av ämnen som ska arbetas med. Så du kan stöta på nästan allt som kan vara relaterat till vilket tänkbart ämnesområde som helst, och det gör arbetet...

läs mer
Undertexter för videor enligt tillgänglighetskrav

Undertexter för videor enligt tillgänglighetskrav

I ett tidigare blogginlägg skrev vi i allmänna drag vad EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver för undertexter till videor. I den här artikeln ska vi titta närmare på de olika alternativen för att implementera tillgänglighetsdirektivet och vad du behöver veta när du...

läs mer
Intervjuplatser

Intervjuplatser

Det är en bra idé att tänka på var intervjun kommer att äga rum i förväg, även om du ibland måste lämna intervjun spontant och använda dig av faciliteter som finns. Intervjun kan genomföras till exempel i hemmet, i en miljö som rör intervjuämnet, på en offentlig plats...

läs mer
Undertexter enligt tillgänglighetsdirektivet

Undertexter enligt tillgänglighetsdirektivet

Vad gör en video tillgänglig? Vem kommer ha nytta av den? Det här inlägget svarar på dessa frågor och diskuterar hur undertexter enligt tillgänglighetsdirektivet skiljer sig från vanliga undertexter.Vi är tacksamma för undertexterna som hjälper oss att hänga med i...

läs mer
Bilder får liv med beskrivande tolkning

Bilder får liv med beskrivande tolkning

Blunda och föreställ dig att du aldrig har kunnat se färger eller former med dina egna ögon. Du har känt solens hetta i ansiktet, känt frosten bita dig i kinderna, men du vet inte vilken färg de har. Snöflingor smälter i din hand, men du kan inte röra dem eller se...

läs mer
Finjustera undertexter

Finjustera undertexter

Undertextarens jobb innebär också att redigera det talaren säger så det blir mer läsbart, utan att ändra meddelandet. Det är trots allt undertexter som gör det lättare att följa presentationen med ljud, eller utan ljud överhuvudtaget. I det här fallet är tydlighet och...

läs mer
Forskningsintervjun är också framgångsrik på distans

Forskningsintervjun är också framgångsrik på distans

Låt inte coronapandemin påverka dina intervjuplaner! Du kan också bekvämt genomföra intervjuer med moderna fjärrverktyg. Nedskrivningen av en fjärrintervju är framgångsrik på samma sätt som från en intervjusituation ansikte mot ansikte.Det mest populära verktyget som...

läs mer
Så här transkriberar du själv

Så här transkriberar du själv

Trots att transkribering – att skriva en inspelning i textform – inte låter som världens svåraste uppgift, så har den sina utmaningar. Transkribering kräver koncentrationsförmåga, noggrannhet och tillräcklig skrivhastighet. Det är viktigt att man hittar talarens tanke...

läs mer
En transkriberingsvänlig intervju

En transkriberingsvänlig intervju

En inspelning av bra kvalitet underlättar transkriberarens arbete och garanterar en mer pålitlig transkribering. Med tanke på undersökningen skulle det dessutom vara synd om material går förlorat bara för att man inte hör vad den intervjuade säger på grund av att...

läs mer
Syften för olika typer av transkribering

Syften för olika typer av transkribering

Graden på exakthet vid transkribering av forskningsmaterial beror på syftet med forskningen och fenomenet som undersöks, på forskningsproblemet och metoden. Om man utöver samtalets innehåll undersöker hur deltagarna uttrycker sig och hurdan deras inbördes interaktion...

läs mer
Plus och minus med transkribering

Plus och minus med transkribering

I det förra blogginlägget berättade vår projektassistent Sanna hurdant en transkriberares jobb är i praktiken och vilka olika faktorer som hör till jobbet. Den här gången beskriver hon erfarenheter om bra och dåliga sidor med jobbet som transkriberare:Texten grundas...

läs mer
Arbetsdag med transkribering

Arbetsdag med transkribering

Vi bestämde oss för att göra ett par blogginlägg om vad en transkriberares arbete innebär på Spoken. I ett senare inlägg fortsätter vi med temat ur en annan synvinkel! Vår projektassistent Sanna berättar här om en transkriberares arbetsdag: I det här inlägget berättar...

läs mer
Fallgropar vid transkribering av intervjuer

Fallgropar vid transkribering av intervjuer

Många guider som behandlar intervjuer koncentrerar sig på intervjun och analysen av den, men få fäster uppmärksamhet vid kodningen av intervjun som sker däremellan. Kodning av intervjun betyder i allmänhet transkribering, och när man gör den är det bra att komma ihåg...

läs mer
Intervjutyper

Intervjutyper

Intervjun indelas allmänt i tre olika typer enligt sättet frågorna ställs på: strukturerad, halvstrukturerad och öppen intervju. Var och en av dessa har sina egna lämpliga användningsområden, -situationer och begränsningar. STRUKTURERAD INTERVJU Under en strukturerad...

läs mer
Förberedelse av undersökningsintervjun

Förberedelse av undersökningsintervjun

Att göra en bra intervju lär man sig bara genom att göra intervjuer, men bra planering och att läsa intervjuguider är till nytta. Här är några tips som det är bra att komma ihåg när man förbereder en undersökningsintervju. INNAN INTERVJUN Att få tag i...

läs mer
Utformandet av undersökningsfrågor

Utformandet av undersökningsfrågor

Det kan sägas att när avgränsningen av intervjufrågorna är väl genomförd blir också undersökningen bra. Att avgränsa undersökningsfrågan från andra undersökningsämnen är en av undersökningens mest utmanande skeden, eftersom den ska inbegripa hela iden med...

läs mer