Att kombinera material

av feb 22, 2024

Det finns många studier som använder två eller fler olika material. Till exempel genom datatriangulering eller genom att helt enkelt att kombinera data. Ett av de vanligaste sätten att kombinera data är blandade metoder, som använder både kvalitativ och kvantitativ data.

Olika material kan skapas, till exempel med hjälp av olika grupper av källor, som representanter för olika yrkesgrupper. Olika kanaler kan också användas för att skapa olika material, som kan vara till exempel textuella eller visuella. Etnografi till exempel, kan användas vid intervjuer eller så kan olika medieinnehåll samverka som forskningsmaterial.

Tillförlitligheten ökar

Forskningens tillförlitlighet är en av de grundläggande utgångspunkterna som vetenskapens trovärdighet bygger på. Genom att använda flera olika material ökar oftast studiens tillförlitlighet. Flera olika statistiska test och kvalitativa analysmetoder finns tillgängliga för analys av data, som sedan används för att stödja forskningsresultatet. Argument och frågor från olika håll stödjer studiens trovärdighet.

Mångfald av forskningsresultat

Studiens tillförlitlighet anses vara utgångspunkten i varje studie, oavsett mängden data. Anledningen till varför man kombinerar data överhuvudtaget är för att diversifiera och berika forskningsresultatet. Det kanske inte går att ta med allt som ingår i en forskningsfråga i ett material, så det är att föredra att använda två eller fler material.

Motstridiga resultat

Införandet av nytt kompletterande material i forskningen ger inte bara olika resultat, utan ger också motstridiga svar på forskningsfrågor. Motsägelser kan hjälpa till att jämföra data och producera information som inte kan erhållas från endast en studie. Å andra sidan kan motstridiga resultat också motbevisa studiens hypoteser, vilket nödvändiggör en förändring av studiens upplägg.

Arbetsbelastningen ökar

Att använda två eller fler material ökar ofta tiden för sammanställning och insamling av materialet. Det kan också finnas en risk att materialets storlek och mättnad blir svårare att avgöra. Forskningsmaterialet kan bli för stort i termer av tid och resurser, och forskaren kan lägga ner oproportionerligt mycket tid på forskning som helhet. På grund av motstridiga forskningsresultat kan hela forskningen äventyras och till och med göras om.

Rimliga val

Användningen av två eller flera forskningsmaterial är för det mesta lämpligt för alla studier. Ibland är det tydligt redan när man överväger forskningsdesignen att mer data kommer att behöva användas. Ibland väljs ytterligare material ut först när det första materialet inte kan svara på forskningsfrågan. Urvalskriterierna för forskningsmaterialet ska antecknas i studien noggrant och tydligt, eftersom valen påverkar forskningsresultaten.

Det finns för- och nackdelar med att kombinera data, men valet av två eller fler material enligt forskningsdesignen tenderar ofta att vara ett positivt alternativ. Varje alternativ ändrar riktningen för studien, oavsett om de var medvetna eller omedvetna val som gjordes slumpvis.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.