Urval av intervjupersoner

av dec 12, 2022

Att hitta intervjupersoner är ofta slumpmässigt eller överraskande, och lämpliga personer hittas genom många försök och misstag. Deltagandet i intervjun måste vara frivilligt, så det behövs förtroende och transparens mellan intervjupersonen och intervjuaren.

Vem har informationen?

De personer som valts ut för intervjun har viss specifik kunskap om det ämne som är intressant för intervjuaren. Intervjupersonerna ska väljas ut med utgångspunkt om vem som har kunskap om intervjuämnet. Slumpmässiga stickprov vid ett gatuhörn, till exempel vid omröstningar, kan kan fungera i vissa fall, men forskningsplanen har ofta i några gemensamma faktorer faktorer för intervjupersonerna uttänkta i förväg, såsom ålder, yrkesgrupp, utbildningsbakgrund, intresse eller expertis i ett forskningsämne. Ibland kan intervjupersonernas bakgrund vara väldigt olika, men de har alltid någon gemensam faktor.

Personer som verkar tillhöra samma kategori eller grupp har många personliga erfarenheter som kan vara mer relevanta faktorer för val av intervjuperson än till exempel en vanlig yrkesgrupp.

Studenter som helhet är till exempel en mycket bred grupp av intervjupersoner, men de förenas av potentiellt liknande kategorier som åldersgrupp, livssituation, utbildningsinstitution eller utbildningsprogram. Till en intervju kan till exempel förstaårsstudenter eller alla studenter på ett utbildningsprogram väljas ut. Å andra sidan kan ämnet för intervjun också röra studentens intressen eller attityder till till exempel fritidsintressen, då är studieinriktningen eller åldern irrelevant.

Dessa grupper eller kategorier relaterade till studenter bildar olika intervjupersoner varje gång, även om några av studenterna fortfarande faller inom alla dessa kategorier. Studenternas intressen eller livserfarenheter kan också vara väldigt olika även inom samma kategori, vilket ger mångfald i materialet.

Att hitta intervjupersoner

Med bara en eller två intervjukontakter kan du fånga upp ämnet du forskar om, om du bara närmar dig rätt personer. Intervjupersoner kan hittas mycket enkelt i sitt egna kontaktnät. Ibland kräver dock att hitta en lämplig intervjuperson mycket arbete och att använda olika kanaler för att hitta dem.

Det är svårt att få intervjupersoner om ämnet är känsligt eller om forskaren inte är en del av forskarsamhället. Brist på förtroende och bristande förståelse från motparten orsakar misstankar när en okänd person vill göra en intervju, till exempel om droger eller sjukdom. Dessa omfattar förutom etiska frågor även frågor som man som forskare bör bemöta för att överhuvudtaget få intervjupersoner.

Trots försök att få intervjupersoner finns det ibland inte tillräckligt många i den kanalen man provat, och då måste man prova nya kanaler och nya kontakter. Det är svårt att få intervjupersoner i små gemenskaper och om känsliga ämnen, då kan det till och med finnas behov av att ändra forskningsdesignen.

Motivering av valen

Valet av intervjupersoner måste motiveras i forskningen och beskrivas i allmänna termer när intervjutillgodohavandet så småningom bildas. Vid val av intervjupersoner är det viktigt att de har något att bidra med angående ämnet. Ibland ger inte upplägget av ämnet, intervjufrågorna eller intervjupersonernas val det önskade resultatet för intervjuaren och innehållet i intervjuerna verkar gå utöver ämnet. Genom dessa vägar kan värdefull information dock fortfarande samlas in, även om det inte var tänkt från början.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.