Intervjuplatser

av mar 22, 2022

Det är en bra idé att tänka på var intervjun kommer att äga rum i förväg, även om du ibland måste lämna intervjun spontant och använda dig av faciliteter som finns. Intervjun kan genomföras till exempel i hemmet, i en miljö som rör intervjuämnet, på en offentlig plats eller med hjälp av teknik utan att träffas på plats.

För transkriptionens skull är det bäst om intervjun hålls på en lugn plats. Det är långt ifrån alltid möjligt att garantera fullständig tystnad, men det är att minimera distraktioner och bakgrundsljud är att föredra. En intervjusituation är en oförutsägbar situation som påverkas av faktorer oberoende av intervjupersonen och intervjuaren.

Intervju hemma

Det kan vara en bra idé att göra intervjun antingen hemma hos den intervjuade eller hos den som håller i intervjun. Intervjupersonen kan vara mer avslappnad och självsäker när intervjun äger rum i en bekant miljö. Speciellt äldre människor känner sig mer bekväma hemma, vilket ger intervjuaren värdefull information om även de mest känsliga ämnen. Å andra sidan finns det många överraskningar förknippade med ett hem, t.ex. om det finns andra familjemedlemmar hemma eller de plötsligt kommer hem. Om relativt lugna förhållanden garanteras för intervjun är hemmet ett bra ställe att hålla den.

Det är vanligtvis lättare att få tid för en intervju hemma än för att åka in till staden en hektisk dag för att ha ett möte. Det är dock inte alla som vill släppa in en okänd intervjuare i sitt hem och öppna upp om sitt personliga liv.

Intervju (forskning) i dess sammanhang

När det gäller ämnet för intervjun är det ibland värt att göra det på till exempel intervjupersonens jobb eller skola. Ett hem kan också vara ett rimligt val beroende på ämnet. Den välbekanta miljön ger säkerhet och det är lätt för intervjupersonen att ge exempel på sin egen verksamhetsmiljö med anknytning till forskningsämnet. Intervjun kan också involvera andra metoder, såsom observation, vilket sätter in intervjun bättre i sitt sammanhang.

Intervjuer som genomförs i en tematisk miljö kan till exempel vara intervjuer relaterade till organisationen och arbetsgemenskapen, eller intervjuer med studenter. Ur intervjupersonernas anonymitetssynpunkt är det rekommenderat att genomföra intervjuer i en miljö som har något med intervjuämnet att göra.

Intervju i offentligt eller neutralt läge

Den som blir intervjuad kan kräva en opartisk miljö där ingen av parterna har en fördel. Valet av plats kan bero på en vilja att spara på resurser som t.ex. tid. Ofta väljs platsen för intervjun även av praktiska skäl, när båda parter känner till platsen är det lätt att ta sig dit och det är lättare att få ihop olika scheman.

Ett neutralt utrymme kan till exempel vara ett grupprum på ett universitet eller en plats där det inte finns några andra närvarande och distraktioner minimeras. Ett helt offentligt utrymme kan också vara neutralt för båda parter, men på grund av bakgrundsljudet är det värt att vara eftertänksam vid val av plats. Ett café kanske inte är optimalt under rusningstid, men under lugna stunder kan det vara ett alternativ. Ibland måste intervjun tvingas hållas i ett offentligt utrymme där det finns mer bakgrundsljud än vad som är önskvärt för intervjun. Dessa situationer bör dock om möjligt undvikas.

Teknik mellan olika utrymmen

Idag blir det allt vanligare att en intervju görs med hjälp av teknik. Teknik möjliggör mer flexibla scheman och minskar geografiska skillnader, vilket gör det möjligt att få en mer mångsidig och bredare uppsättning intervjuer. Även de mest känsliga och personliga ämnen kan intervjuas på distans, där intervjuaren håller sig tillräckligt långt borta och ‘frigör’ intervjupersonen mer.

Du kan till exempel använda dig av en telefon eller gratis videoappar som Skype eller Zoom för en intervju på tekniskt vis. När du använder teknik som hjälpmedel bör du se till att den fungerar, men du bör också vara beredd på de utmaningar som teknik kan innebära. Det är inte alltid nödvändigt för intervjun att ha en videouppkoppling också, så på grund av en svag eller instabil internetuppkoppling kan det vara bättre att bara använda en röst när intervjun genomförs.

Tekniska intervjuer kan spelas in på samma enhet som själva intervjun hålls på, men av säkerhetsskäl bör du använda en separat enhet för inspelning av intervjun. Till exempel, när en videoanslutning bryts, spelar en andra enhet in ljud mer enhetligt än originalprogrammet. Du kan också använda enheternas egna lagringsfunktioner, men du kanske ändå vill överväga en möjlig dubbellagringsmetod.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.