Förberedelse av undersökningsintervjun

av dec 12, 2018

Att göra en bra intervju lär man sig bara genom att göra intervjuer, men bra planering och att läsa intervjuguider är till nytta. Här är några tips som det är bra att komma ihåg när man förbereder en undersökningsintervju.

INNAN INTERVJUN

Att få tag i intervjukandidater kan ibland vara utmanande, men i allmänhet berättar människor gärna om sina erfarenheter och uppfattningar om olika ämnen. Dra nytta av personer du känner eller ta kontakt med någon organisation eller förening inom ditt undersökningsämne. Sociala medier är ett effektivt sätt att hitta intervjukandidater, men även dagstidningar och telefonsamtal kan hjälpa.

Likadana frågor passar inte alla. Intervjukandidaterna kan vara individer, grupper, åldersgrupper, yrkeskårer, av olika kön eller andra faktorer som utmärker dem i samhället. De intervjuades bakgrunder och undersökningsfrågorna styr planeringen av intervjufrågorna. Vad ska man fråga, av vem och hur?

FÖRBERED FRÅGORNA NOGGRANT

Fundera över hurdana svar du vill ha. Läs upp din frågestam och gör en provintervju om du använder en relativt enhetlig stam i flera intervjuer. Genom att läsa din fråga för utomstående eller din handledare försäkrar du dig om att dina frågor är begripliga. Forskningsvärldens språk är ofta invecklat för utomstående.

Inför provintervjun hjälper det att ordna frågorna och omformulera dem så att de bättre motsvarar ditt undersökningssyfte.

Förberedelser inför intervjun.

BÖRJA MED ENKLA FRÅGOR

Såväl intervjuaren som intervjukandidaten kan vara nervösa, så det är bra att börja med korta eller allmänna bakgrundsfrågor som leder in på ämnet. Under intervjun bygger man upp ett förtroende, intervjuaren ska ge den intervjuade tid och tillåta även tystnad eller att ämnet frångås om situationen så kräver.

KOM IHÅG TIDSGRÄNSEN

En intervju som varar i över en timme blir påfrestande för både intervjuaren och den intervjuade, så undvik en alltför lång frågestam och ha alternativ, t.ex. flera intervjuer eller ett begränsat antal intervjufrågor. Ibland förbryllar ämnena och det kommer stora mängder nödvändig information, så att reservera tillräckligt med tid för intervjun är viktigt. När materialmängden ökar krävs det även mera tid för transkribering.

BERÄTTA VAD DU GÖR OCH VARFÖR

Informera den intervjuade på för- och i efterhand. Det är artigt att be om tillåtelse att göra intervjun och spela in den samt meddela den intervjuade om undersökningsresultaten. Samarbete ger en bra bild som beaktar etiska principer och påminner om en förtroendeingivande relation mellan intervjuaren och den intervjuade.

FÖRBERED DIG PÅ ÖVERRASKNINGAR

Förseningar, att telefonen ringer eller material försvinner är mänskligt och händer alla. Spara allt på åtminstone två ställen och iaktta själv dina egna tidtabeller. Tidtabeller drar oftast ut på tiden och att träffa människor kan vara svårt. Man får inte nödvändigtvis sådan information som man väntat sig från alla, så att omformulera intervjufrågorna kan ibland vara nödvändigt.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT UNDERSÖKNINGSUTRUSTNINGEN FUNGERAR

I allmänhet spelas intervjuerna in, så det finns skäl att lära sig använda bandspelare, mobiltelefon eller videokamera innan intervjutillfället. Att även ta med papper och penna eller dator till intervjun kan vara bra. Dra dock inte uppmärksamheten till dina hjälpmedel, eftersom det kan göra dina intervjukandidater nervösa och förvirrade när uppmärksamheten riktas mot tekniken istället för intervjun.

LÄR DIG DIN FRÅGESTAM VÄL

Du vet vad du redan fått svar på när du lyssnar på intervjukandidaten. Dina frågor kanske blir besvarade innan du ens hunnit ställa dem, så det är viktigt att kunna urskilja det väsentliga från svaren. Du kan även återkomma till saker som redan kommit fram och fråga förtydligande följdfrågor, om något är oklart eller du vill ha mer information.

RESPEKTERA DEN INTERVJUADE

Den intervjuade kan vid behov lotsas i rätt riktning, men behöver inte bli tilldelad färdiga svar. Dock är det tillåtet och motiverat att styra intervjun om man avviker för mycket från ämnet. I en kvalitativ undersökning strävar man till att komma fram till folks upplevelser och uppfattningar om ett ämne, och detta motsvarar inte nödvändigtvis modellerna i läroböckerna. Individer uppfattar och tolkar frågor olika, men kom ihåg att varje svar kan potentiellt vara värdefullt för dig. Kom ihåg att svaren är värdefulla även för den intervjuade. Vid planeringen av intervjun bör man hålla i minnet hur man informerar den intervjuade, skapar förtroende och koncentrerar sig på det väsentliga.

Varje intervjutillfälle är unikt, så lycka till på färden.

Författare: Liisa Näpärä, Spoken Oy