Utformandet av undersökningsfrågor

av okt 3, 2018

Det kan sägas att när avgränsningen av intervjufrågorna är väl genomförd blir också undersökningen bra. Att avgränsa undersökningsfrågan från andra undersökningsämnen är en av undersökningens mest utmanande skeden, eftersom den ska inbegripa hela iden med undersökningen.

FRÅN IDÉ TILL FORSKNINGSFRÅGA

Undersökningen utgår från en idé som du vill undersöka. Oftast föds idéer baserade på observationer gjorda i vardagen och den förundran dessa väcker. Undersökningsämnet bör vara tillräckligt avgränsat, men man kan inte utforma en undersökning baserad på vilken liten detalj som helst.

Som grund för undersökningsidén formuleras en för ämnet lämplig fråga, som man vill besvara med hjälp av undersökningen. Frågan bör vara tydlig och på många sätt noggrant formulerad. Undersökningsfrågan berättar vad man ska göra med undersökningen, hur och ur vilken synvinkel.

Undersökningsfrågan preciseras vid behov med flera frågor, som gör huvudfrågan mer exakt och samtidigt berättar om undersökningsämnets avgränsning.

TEORI RAMAR IN FRÅGORNA

Undersökningsfrågan koncentrerar sig i allmänhet på endast ett fenomen och förankrar undersökningen i ett sätt att utföra undersökningar inom en specifik vetenskaplig disciplin. Undersökningsfrågorna förankras i paradigm och teorier, som har sina egna vetenskapliga traditioner.

Teorierna kan vara på en mycket filosofisk eller praktisk nivå, så teorierna kan ha mycket olika sätt att hantera frågorna. Som grundprincip är undersökningsfrågan eller problemet dock alltid definierat delvis av undersökningen, så att undersökningen får sitt vetenskapliga särdrag.

MATERIALET MOTSVARAR UNDERSÖKNINGSFRÅGAN

Materialet definierar undersökningsfrågan och undersökningsfrågan definierar materialet. De bör ligga i linje med varandra, eftersom materialets uppgift är att besvara undersökningsfrågan. Materialet väljs på ett sätt som passar frågan. Ibland modifieras undersökningsfrågan på direkt basis av det insamlade materialet.

OMFORMULERING AV EN UNDERSÖKNINGSFRÅGA

Undersökningsfrågan kan i vissa fall omformuleras under undersökningsprocessens gång, så att materialet och resultaten fungerar logiskt ur undersökningssynpunkt. När undersökningsfrågan omformuleras är det fråga även om etiska val, så det är inte alltid möjligt att omformulera den. Det är lättare att omformulera en forskningsfråga i en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ undersökning, i vilken det i allmänhet inte är tillåtet på grund av undersökningsstrukturernas natur.

Om man beslutar att omformulera någon undersökningsfråga i en kvalitativ undersökning, är det nödvändigt att beskriva ändringen som en del av undersökningsprocessen.

Författare: Liisa Näpärä, Spoken