Urval och användning av källor

av feb 20, 2023

Skriftliga källor är en av hörnstenarna i tillförlitlig forskning. Forskaren måste kunna välja de mest lämpliga källorna för sin forskning och använda dem effektivt. Det här inlägget introducerar tre kriterier för en bra källa och tre sätt att dra nytta av källorna.

Forskare bör välja källor för sin forskning som uppfyller dessa kriterier:

Källan är pålitlig

Källans tillförlitlighet kan bedömas utifrån bokens utgivare eller tidskriften som publicerat artikeln. Källans tillförlitlighet ökas också genom peer review. I en peer review utvärderas artikeln av en eller flera experter utanför förlaget. Ofta i vetenskapliga databaser kan sökningen begränsas till referentgranskade artiklar.

Källan är tillräckligt ny

Bedömningen av källornas färskhet beror på forskningsfältet. Inom vissa områden forskas lite och kunskapen förnyas sakta, så även gamla källor kan fortfarande vara användbara. Klassiska verk inom varje område refereras också till, oavsett ålder. Inom andra områden är forskningen livlig och aktuell information kan hittas i källor publicerade de senaste 5-10 åren. Som grundregel gäller att ju äldre källan är, desto viktigare är dess kunskap att utvärdera mot bakgrund av den senaste kunskapen.

Källan är så original som möjligt

Forskaren bör använda originalkällor när så är möjligt, eftersom citat och tolkningar kan ändra originalkällans budskap.

Förutom de tre egenskaperna som beskrivs ovan bör en bra källa vara lämplig innehållsmässigt. Forskaren bör använda sig av källor som hen kan använda för följande ändamål:

Att sätta fenomenet i en studie i ett sammanhang

En nybörjarforskare bör läsa sitt forskningsämne noggrant så att han eller hon blir bekant med det. Allt du läser behöver dock inte ingå i din egen forskning. Forskaren bör å andra sidan fundera över hur mycket hen ska förklara för läsaren genom källorna för att läsaren ska få en uppfattning om sammanhanget för fenomenet som studeras.

Definition av begrepp och motivering av perspektiv

Källorna hjälper forskaren att motivera sitt tänkande. Genom källorna definierar hen de begrepp de använder och motiverar varför just dessa begrepp är relevanta för forskningen. Med hjälp av källorna motiverar forskaren också varför hen nått ett visst perspektiv i sin forskning.

Att jämföra resultaten av din egen forskning med andras resultat

Resultaten av studien ska alltid jämföras med resultaten från tidigare studier. Var resultaten i linje med tidigare resultat eller helt annorlunda? Hur kan likheter eller skillnader förklaras? Användning och kritik av källor är en förutsättning för att skriva en forskningsrapport. När du använder källor, kom alltid ihåg att använda korrekta källhänvisningar och undvika plagiat.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.