Intervjutyper

av maj 14, 2019

Intervjun indelas allmänt i tre olika typer enligt sättet frågorna ställs på: strukturerad, halvstrukturerad och öppen intervju. Var och en av dessa har sina egna lämpliga användningsområden, -situationer och begränsningar.

STRUKTURERAD INTERVJU

Under en strukturerad intervju, även kallad formulärintervju, ställs alltid samma frågor till alla intervjuade under hela undersökningen. Svaren är på förhand avgränsade så att den intervjuade måste välja det alternativ som bäst motsvarar den egna åsikten. Intervjufrågorna ställs alltid i samma ordning, så att de svarande tolkar frågorna på samma sätt. Om intervjun inte styrs kan frågorna dock besvaras i en ordning som avviker från den avsedda.

De förberedda svarsalternativen begränsar den kvalitativa analysens komplexitet, och på grund av avsaknaden av möjligheten till öppna svar är analysen av den strukturerade intervjun mer lik den kvantitativa än den kvalitativa undersökningen. En fullständigt strukturerad intervju passar bra för avgränsade undersökningsämnen, inom vilka avgränsade svarsalternativ kommer till nytta.

Det lönar sig dock att reflektera över om pappersblanketter passar bättre för syftet med undersökningen än en strukturerad muntlig intervju.

SEMISTRUKTURERAD INTERVJU

I den semistrukturerade intervjun är frågorna formulerade på förhand och samma för alla intervjuade, men det finns inga färdiga svarsalternativ. Den semistrukturerade intervjun är friare formulerad än den strukturerade intervjun, men har ändå tydliga ramar. Den lämpar sig till exempel för ämnen, som hittills studerats relativt lite.

TEMAINTERVJU

Temaintervjun är ett exempel på en anpassad semistrukturerad intervju, och det är en av de mest använda intervjutyperna. Denna intervjuform möjliggör en mångsidig interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade. Temaintervjuns ämnesramar är definierade på förhand, men det finns ingen strikt ordning för presentationen av ämnena.

Temaintervjuns frågestam fungerar främst som en minneslista för intervjuaren, som kan variera enligt situationen. Alla valda teman gås igenom med de intervjuade, men hur omfattande ämnena avhandlas kan variera mellan intervjuerna. Att förbereda en temaintervju kräver att man är grundligt insatt i ämnet och at intervjukandidaterna är noggrant utvalda i enlighet med undersökningssyftet.

ÖPPEN INTERVJU

I en öppen intervju är interaktionstillfället mycket likt en fri diskussion. Under en sådan intervju diskuteras något för undersökningsämnet lämpligt tema, men den kan även bestå av en enda fråga.

Typiska användningsområden för en öppen intervju är undersökningar som inriktas på biografiska teman och narrativ. Man bör komma ihåg att även i en öppen intervju finns ett undersökningsämne. Även om det är en fri diskussion bör intervjuaren vid behov styra diskussionen i riktning mot undersökningsämnet.

DJUPINTERVJU

En öppen intervju kan även kallas en djupintervju, eftersom man med intervjun strävar till att få fram bredast och djupast möjliga information som anknyter till frågan. Syftet med intervjun är att förstå den betydelse människor tillskriver sina erfarenheter med hjälp av flera olika synvinklar.

Det lönar sig att reservera gott om tid för en djupintervju, så att den intervjuade hinner reflektera ordentligt över ämnet. Vid behov kan fler intervjuer göras. Trots detta kan man inte anta, att den intervjuade ger forskaren all information som är relevant för ämnet.

Författare: Liisa Näpärä, Spoken