Fallstudie

av aug 8, 2022

En fallstudie är en forskningsstrategi som syftar till att ta fram en detaljerad presentation av det ärende som undersöks. En fallstudie är inte en specifik forskningsmetod, utan kan göras med många olika metoder och material. Det här inlägget definierar utgångspunkterna för fallstudien, presenterar principerna som styr valet av det fall som ska undersökas och belyser fördelarna med att använda sig av en fallstudie.

Utgångspunkter för fallstudien

I en fallstudie ska man skilja på det ärende som är under utredning och det faktiska ämnet för studien. Fallet kan handla om t.ex. tvåspråkighet i daghem medan forskningen fokuserar på tvåspråkighet i samhället. Det ärende som utreds är därför alltid en del av en större företeelse.

Utformningen och genomförandet av en fallstudie kan utgå från två olika utgångspunkter. Den första utgångspunkten är att forskaren är intresserad av ett visst fall. Utifrån fallets egenskaper gör forskaren metodval, det vill säga bestämmer hur och genom vilka ramverk och metoder fallet ska utredas. En annan utgångspunkt är att forskaren är intresserad av ett visst fenomen. Hen känner redan till de begrepp som är relevanta för fenomenet. Forskaren bör sedan välja ett fall som speglar ett fenomen av intresse för denne och på vilka begrepp relaterade till fenomenet kan tillämpas.

Val av fall

När du väljer och avgränsar ett fall för en fallstudie är det en bra idé att överväga följande principer som vägleder fallstudien:

  • ett fall kan vara nästan vad som helst som kan utredas som en helhet, till exempel en enskild person, samhälle, fenomen, plats eller händelse
  • ärendet utreds i sin naturliga miljö
  • syftet är en övergripande förståelse av fallet
  • att förstå fallet är viktigare än generaliserbarhet
  • fallstudien lämpar sig som forskningsstrategi särskilt när forskningen syftar till att få svar på frågorna hur och varför

Fördelar med en fallstudie

Fallstudien syftar till en holistisk förståelse av det fenomen som studeras. Därmed kan den användas för att korrekt beskriva fallet under utredning. Beskrivningens grundlighet ger vika för fenomenens oklarhet, så överraskande fakta som kan framkomma i det undersökta fallet kan inkluderas i studien.

Fallstudien tillåter generaliseringar. Även om utgångspunkten är att ett fall alltid är individuellt, kan fallstudien avslöja drag som förenar fallen. Målet med en fallstudie är dock alltid att förstå fallet, inte att hitta sanningar att generalisera.

Fallstudie är en forskningsstrategi som möjliggör flexibla metodval. Fallstudiematerial kan samlas in till exempel genom intervjuer, enkäter eller observationer. På motsvarande sätt kan materialet analyseras till exempel genom innehållsanalys eller diskursanalys.

Läs mer:
Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (red.) 2007: The Case Study Skill. Helsingfors: Gaudeamus.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.