Datainsamlingsmetoder för kvantitativ forskning

av sep 6, 2022

På grund av den kvantitativa forskningens natur är uppgifterna från kvantitativ forskning ofta rikligare i kvantitet men mer homogena i kvalitet än i kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning kan använda några av samma datainsamlingsmetoder som kvalitativ forskning, men i kvantitativ forskning är metoderna mer strukturerade. Typiska datainsamlingsmetoder för kvantitativ forskning inkluderar enkäter, onlineundersökningar, strukturerade intervjuer och systematiska observationer. De presenteras kort i detta inlägg.

Enkäter

Formulärundersökningar genomförs med hjälp av skriftliga enkäter. Alla deltagare i studien svarar på samma frågor. Forskaren måste ägna särskild uppmärksamhet åt formuleringen av frågorna: de ska vara lätta att förstå och absolut entydiga. Frågorna i formulärenkäten kan vara flervalsfrågor eller öppna.

Internetundersökning

En internetundersökning kan definieras som en onlineundersökning. Fördelen med en onlineundersökning är att den enkelt kan nå ut till ett stort antal människor. Det måste dock säkerställas i förväg att målpopulationen har tillgång till Internet. Nackdelen med en enkät online är den låga tröskeln för att inte svara på enkäten: i avsaknad av personlig kontakt mellan forskaren och försökspersonen kanske det inte verkar personligt eller viktigt att svara på enkäten.

Strukturerad intervju

En strukturerad intervju är en intervju där frågorna och frågornas formulering är definierade i förväg. Frågorna ställs till alla intervjupersoner i samma ordning. En strukturerad intervju är den mest naturliga av intervjuformerna att använda i kvantitativ forskning, eftersom materialet den producerar lätt kan kvantifieras, dvs överföras till en numerisk form.

Systematisk observation

En forskare som använder systematisk observation som datainsamlingsmetod definierar i förväg vad han eller hon observerar. Systematisk observation kan göras antingen som en episodobservation eller en periodisk observation. Vid episodobservation har forskaren en förståelse för det typiska beteendet hos hens forskningsobjekt, så de observerar de atypiska drag som förekommer i aktiviteten. Vid periodisk observation observerar forskaren personernas aktivitet med viss intervall, då hen registrerar sina aktuella observationer.

Liksom i kvalitativ forskning styrs valet av datainsamlingsmetod för kvantitativ forskning av vilken information forskaren vill få fram. Inom kvantitativ forskning är mängden data ofta relativt stor för att möjliggöra generaliserbarhet av resultat. För att undvika onödigt arbete måste forskaren finjustera sin datainsamlingsmetod för att säkerställa att den ger önskad information om ämnet.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.