Undertexter på vanlig svenska

av jan 23, 2023

Klarspråk är en version av det svenska språket som har ändrats i innehåll, ordförråd och struktur för att göra det mer lättläst och begripligt. Dessa enklare undertexter är för personer som har svårt att läsa eller förstå vanligt språk. Undertexter på klarspråk hjälper till exempel personer med minnesproblem och invandrare att förstå och följa programmet.

Skillnader mot vanliga undertexter

Undertexter använder vissa medel för att ta hänsyn till läsarnas speciella behov: de använder välbekanta ord och enkla strukturer och minska mängden information. De använder även vardagligt och välkänt ordförråd. Till exempel kan ordet arbete användas istället för ett projekt, eller ordet bolag istället för ett företag. Användningen av svåra begrepp bör undvikas, men en adekvat och kontextuell förklaring kan läggas till vid behov. Samma sak hänvisas alltid till med samma ord, och språkbilder och förkortningar måste användas med försiktighet. Dessutom är det användbart att fokusera på huvudbudskapet: onödig information tas bort, men inte alla detaljer. Kontrasten mellan undertexterna och bakgrunden måste också vara tillräcklig för att skilja texten från bakgrunden. Vanlig text är vanligtvis inte avstavat, och som med vanliga undertexter står ord som är oupplösligt sammanlänkade på samma rad.

Användning

Behovet av klarspråkiga undertexter ökar: antalet personer över 65 år och därmed också antalet personer med sämre minne likaså antalet invandrare ökar. Dessutom är ungas läskunnighet inte lika bra som tidigare, och därför behövs klarspråksinnehåll och undertexter allt mer. Undertexter i klarspråk gynnar människor vars språkkunskaper gör det svårt att klara av vardagliga situationer, studera eller arbeta och delta i samhället. Behoven är individuella och eventuellt tillfälliga och svårighetsgraden varierar, men orsakerna kan till exempel vara:

  • bestående behov av språkstöd (t.ex. vid utvecklingsstörning, dyslexi, ADHD)
  • livslång försämring av språkkunskaper (t.ex. minnesstörning eller afasi)
  • det eventuella tillfälliga behovet av klarspråk relaterat till att lära sig svenska (t.ex. invandrare, teckenspråkstalare och talare av andra minoritetsspråk).

Klarspråksundertexter behövs särskilt när

  • det berör alla medborgare
  • detta gäller särskilt för människor som behöver klarspråk
  • informationen är inte tillgänglig annat än i digital form.

Indikatorn som utvecklats av Selkeskus kan användas för att bedöma om texten är i klarspråk. Betrakta bland annat perception, ton, ordförråd och böjningsformer och strukturer. Mätaren listar totalt 106 kriterier. Du hittar mer information om mätaren här.

Slutligen måste även tillgänglighetsdirektivet beaktas: enligt tillgänglighetsdirektivet måste videor som publiceras av offentliga tjänster ha undertexter för att informationen i videorna ska kunna föras vidare till alla typer av tittare.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.